INCOME LIFE

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

GEOGRAFSKI INŠTITUT ANTONA MELIKA ZRC SAZU
Gosposka ulica 13, Ljubljana
http://giam.zrc-sazu.si

 
Geografski inštitut je leta 1946 ustanovila Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Leta 1976 ga je poimenovala po največjem slovenskem geografu, akademiku dr. Antonu Meliku (1890–1966), ki je bil prvi predstojnik inštituta. Od leta 1981 je inštitut sestavni del Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki ga danes sestavlja 17 raziskovalnih inštitutov. Leta 2002 sta se inštitutu priključila Inštitut za geografijo, ki je bil ustanovljen leta 1962, in Zemljepisni muzej Slovenije, ustanovljen leta 1946.

Že od vsega začetka je najvažnejša naloga inštituta vodenje temeljnih in uporabnih geografskih raziskav Slovenije in njenih pokrajin ter pripravljanje temeljnih geografskih del o Sloveniji kot državi in delu sveta. Od osamosvojitve Slovenije so raziskovalci inštituta v sodelovanju z drugimi slovenskimi geografi pripravili več obsežnih geografskih knjig o Sloveniji kot neodvisni državi, kot so nacionalni, svetovni, šolski in popisni atlas, geografski terminološki slovar, leksikon slovenskih naselij ter splošna in regionalna monografija. Inštitut sodeluje pri številnih domačih in mednarodnih projektih, organizira znanstvena srečanja, izobražuje mlade raziskovalce, izmenjuje znanstvenike. V zadnjem desetletju so raziskovalci inštituta objavili več kot 3000 bibliografskih enot in imeli več kot 500 predstavitev na konferencah v Sloveniji in tujini.

Inštitut ima devet organizacijskih enot: Oddelek za fizično geografijo, Oddelek za socialno geografijo, Oddelek za regionalno geografijo, Oddelek za naravne nesreče, Oddelek za varstvo okolja, Oddelek za geografski informacijski sistem, Oddelek za tematsko kartografijo, Zemljepisno knjižnico in Zemljepisni muzej ter sedež Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije.

Inštitut izdaja pet znanstvenih publikacij.
Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik je revija, ki izhaja dvakrat letno enakovredno v angleškem in slovenskem jeziku. Članki so v celoti dostopni na inštitutski spletni strani (http://giam.zrc-sazu.si).
Knjige iz zbirke Geografija Slovenije in zbirke Georitem izhajajo večkrat letno, knjige iz zbirke Geografski informacijski sistemi v Sloveniji v sodih letih, knjige iz zbirke Regionalni razvoj pa v lihih letih. Na inštitutski spletni strani so dostopni slovenski in angleški izvlečki monografij.

Slike:

Logotip Geografskega Inštituta Antona Melika
Logotip Geografskega Inštituta Antona Melika