INCOME LIFE

Izvedene aktivnosti projekta INCOME v letu 2011

Projektna skupina INCOME je v letu 2011 uspešno sledila načrtom. Potrditev, da je dosedanji potek projekta sledil zastavljenim ciljem, v skladu s pričakovanji sofinancerjev, smo prejeli tudi na nadzornem obisku predstavnikov Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor, ki je potekal 21.3.2011.

Konec marca 2011 je nastopil pomemben mejnik projekta, saj je bilo na naslov Evropske komisije oddano vmesno poročilo, njegova evalvacija pa je pokazala, da je projekt upravičen do naslednjega finančnega nakazila.

Med zanimivejšimi rezultati projekta, za splošno in strokovno javnost, velja omeniti okoljski pregledovalnik, to je baza okoljskih podatkov, pomembnih za razumevanje stanja na vodnih virih in strokovne odločitve, povezane z njimi. Izpopolnjevanje okoljskega pregledovalnika teče celoten čas projekta. Pregledovalnik se izpopolnjuje z zahtevami projektnih partnerjev z namenom, da je njegova uporabnost večja in se vse bolj približuje možnostim, ki jih uporabniki že poznajo iz drugih programskih orodij in so zato nepogrešljive. Pregledovalnik omogoča pregled hidro kemijskih podatkov za določeno lokacijo, po posameznih relevantnih parametrih, za katere je določena maksimalna in minimalna vrednost na grafu, omogočen je tudi prikaz v obliki tortnih diagramov, možna je definicija po posameznih časovnih obdobjih, podatke pa je možno izvoziti v Excel. Baza podatkov se je v začetku leta 2011 dopolnila s svežimi fizikalno-kemijskimi podatki za leti 2009 in 2010, dopolnjevanje pa se načrtuje tudi v prihodnjem obdobju. Posvetili smo se tudi njegovi vizualni podobi, saj je pregledovalnik dostopen javnosti na tem mestu.

Poleg piezometra PINCOME-1, ki je izpopolnil primanjkljaj primernih opazovalnih mest kakovosti in nivojev podzemne vode za Bežigradom na Dimičevi ulici, je bilo do konca novembra s klasičnimi vrtalnimi deli izdelano še 6 opazovalnih mest na območjih: Nove Jarše, v bližini Rehabilitacijskega centra Soča, na Verovškovi in Baragovi ulici, Cesti v Gorice ter severno od vodarne Kleče v bližini vasi Kleče. Z izgradnjo novih piezometrov se je mreža opazovalnih mest močno izpopolnila in omogoča učinkovit preventivni nadzor nad kakovostjo podzemne vode, preden ta dospe v črpališča pitne vode.

Izveden je bil sledilni poizkus na južnem prispevnem območju vodarne Brest, ki je simuliral onesnaženje s TCE v letu 2005 na tem območju. Potrjene so bile visoke hitrosti podzemne vode, kar potrjuje dosedanje strokovne osnove za vodovarstvena območja vodarne Brest. Pričela se je tudi izvedba sledilnega poizkusa na zahodnem robu vodonosnika Ljubljanskega polja, ki še poteka.

V jeseni 2011 smo mrežo 23 opazovalnih mest, na prispevnem območju vodarne Brest na Ljubljanskem barju, že izdelanih v okviru projekta z »direct push« tehnologijo, s katero razpolagajo nemški partnerji, izpopolnili še z dodatnimi 7 mesti na petih lokacijah. Mesta so izdelana v enem, dveh ali treh nivojih do globine cca 30 m, kar omogoča pregledno sliko nad koncentracijo onesnaževal na vzhodnem robu vodarne.

Za potrebe vzorčenja v vrtinah, izdelanih z »direct push« tehnologijo, je bil izdelan več nivojski vzorčnik, ki omogoča istočasno vzorčenje podzemne vode iz več nivojev hkrati.

Pomembna podporna aktivnost izvedbi novih objektov in terenskim aktivnostim je bila izvedba vzorčevalnih kampanj in izvedba laboratorijskih fizikalno-kemijskih in izotopskih preskušanj.
Eden izmed namenov projekta INCOME je vzpostavitev orodij, namenjenih odločevalcem, za upravljanje različnih področij, ki vplivajo na rabo prostora z vidika zaščite vodnih virov. V okviru teh aktivnosti smo izdelali aplikacijo, namenjeno Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, ki omogoča hiter in enostaven izpis zahteve za sanacijo nelegalnega odlagališča. Istočasno aplikacija v GIS okolju omogoča enostaven vnos informacij o novih odlagališčih in analizo informacij na poenostavljen način, ki ne zahteva ekspertnih znanj.
Računalniški odločitveni sistem se je v letu 2011 intenzivno gradil. V prvem delu je sistem za podporo odločanju zasnovan na prostorskih podatkih, to je registru onesnaževalcev in matematičnemu modelu podzemne vode, ki je bil v sklopu projekta noveliran. Kljub zahtevnim matematičnim operacijam, ki jih računalniško orodje izvaja, bo odločitveni sistem za uporabnika prijazen in specifična znanja ne bodo potrebna. Odločitveni sistem bo npr. v primeru ugotovljenih onesnaženj v vodonosniku, uporabniku omogočal izračun prispevnih območij in preko registra onesnaževalcev vpogled, ali na so na prispevnih območjih že evidentirani potencialni onesnaževalci, ki bi lahko bili vzrok za aktualno okoljsko nesrečo. V nadaljevanju pa uporabniku sistem nudi pregled nad primernimi intervencijskimi in sanacijskimi ukrepi. V drugem delu je odločitveni sistem namenjen v pretežni meri odločevalcem, saj jim bo omogočil primerjalne finančne analize in primerjavo učinkovitosti med npr. različnimi ukrepi pri kmetijski rabi vodovarstvenega prostora.

Izkušnje, pridobljene v okviru projekta in dolgoletne izkušnje projektnih partnerjev, pridobljene pri izvedbi raziskovalnih in drugih projektov, ki se prepletajo z upravljanjem vodnih virov, tvorijo vir informacij za predlog ukrepov, ki je eden od ključnih rezultatov projekta INCOME. Gradivo je v fazi izdelave. Ugotovljeno je, da je vzrokov za odstopanja od pričakovanih razmer pri upravljanju vodnih virov več: nepripravljenost na dialog, nepravočasna priprava predpisov, nestrokovno ravnanje zaradi neznanja ali tudi neodgovornosti, pa tudi nepredvidljiva naključja. Področja, kjer bi bile potrebne izboljšave, so številna. Gradivo bo učinkovito dopolnjevalo predlog ukrepov, ki izhaja iz nacionalnega programa upravljanja z vodami. V poročilu se dotikamo obstoječih ukrepov in kritično razmišljamo o porazdelitvi odgovornosti in pristojnosti zanje. Obravnavamo tudi nevzdržnost določenih postopkov in predlagamo ukrepe za njihovo izboljšavo. Ugotavljamo, kateri ukrepi so nujni in predlagamo nosilca izvedbe.

V letu 2011 smo organizirali štiri delavnice, ki so namenjene širjenju informacij o projektu v splošni in strokovni javnosti in pridobivanju informacij, potrebnih za doseganje ključnih ciljev projekta:

  • 27. januarja 2011 je potekala delavnica z naslovom »Kmetovanje in vodovarstveni prostor – kako premostiti navzkrižje interesov?«, ki je bila usmerjena v iskanje rešitev za sočasno ohranitev oskrbe s pitno vodo in kmetovanja na vodovarstvenih območjih.

  • 19. maja 2011 je bila organizirana delavnica »Desetletja divjih odlagališč. Ali res ne zmoremo najti poti do učinkovitih rešitev?«, kjer smo iskali odgovore na vprašanja, kaj so vzroki, pogoji in dejavniki za pojavljanje divjih odlagališč, kakšna je vloga različnih institucij, državnih in lokalnih skupnosti ter nevladnih organizacij pri tovrstni problematiki, kateri so ukrepi, ki so do zdaj prepoznani kot učinkoviti in kateri kot neučinkoviti, ter kakšne rešitve bi bile uspešne in učinkovite pri reševanju problematike divjih odlagališč.

  • 16. junija je potekala delavnica »Ali je trajnostna raba vodovarstvenega prostora uresničljiv cilj?«, katere namen je bilo ugotoviti, ali je varovanje vodovarstvenega prostora na način, kot je v veljavi, dolgoročno učinkovita in strokovno utemeljena rešitev, ali je urbana raba prostora z dolgoročnim sprejemljivim vplivom na okolje na vodovarstvenih območjih sploh možna, in ali interesi, ki so trenutno prednostni, vodijo k trajnostni rabi vodovarstvenega prostora.

  • 17. novembra je bila izvedena delavnica z naslovom »Nenadna onesnaženja podzemne vode in stara bremena – smo pripravljeni na učinkovite rešitve?«, na kateri smo razpravljali o aktualni zakonodaji in ukrepih za preprečevanje posledic okoljskih nesreč, ki ogrožajo podzemne vode in o tem, kako se odzivamo ob nenadnem onesnaženju podzemne vode in kaj je potrebno storiti za izboljšanje stanja.

Komunikacijskim aktivnostim in razširjanju rezultatov projekta smo namenili posebno pozornost. Projektna skupina INCOME je bila 26. maja povabljena k predstavitvi projekta INCOME na stojnici, ki jo je organiziralo predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v času evropskega Zelenega tedna. 23. junija 2011 je časnik Delo objavil tudi prispevek z naslovom »Meščane spet bolj skrbi onesnažen zrak kot kakovost pitne vode«, ki temelji na raziskavi, ki jo je Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU opravil v okviru projekta. V 1.št. glasila URBAN, glasila Javnega holdinga Ljubljana, ki je izšla marca, smo objavili tudi novico o prvih dveh delavnicah projekta INCOME, v 3.št., ki je izšla septembra, pa o preostalih dveh. Prav tako je članek o delavnicah prinesel septembrski bilten Ministrstva za okolje in prostor. V oktobrski številki glasila Ljubljana je bil objavljen prispevek z naslovom »Okoljevarstvena zavest Ljubljančanov«. V decembru pa smo v oddaji »Ogledalo mesta« radia Europa05 predstavili dosežke v letu 2011 in načrte projekta do zaključka v juniju 2012.

Aktivnosti projekta INCOME v celoti sledijo zastavljenim ciljem in ocenjujemo, da bodo naloge uspešno realizirane tudi v prihodnjem obdobju. Za morebitna vprašanja smo vam na razpolago na e-naslovu voka@vo-ka.si, več informacij pa najdete tudi na naslovu www.life-income.si.
 

Arhiv novic