INCOME LIFE

Izvedene aktivnosti projekta INCOME v 2010

Projektna skupina INCOME je v letu 2010 uspešno sledila začrtanim ciljem in izvedla vse načrtovane aktivnosti.  Dosedanjo uspešnost projekta so potrdili tudi predstavniki Evropske komisije na nadzornem obisku, ki je potekal v maju 2010.

Med pomembne rezultate projekta v letu 2010 uvrščamo register aktualnih in potencialnih onesnaževalcev okolja, ki je zbirka vseh dostopnih tovrstnih informacij na enem mestu, prenesena v geografsko informacijsko okolje (GIS). Obenem smo nadgrajevali že vzpostavljeno zbirko geoloških, hidrogeoloških in fizikalno-kemijskih vrst podatkov, pregledovalnik v GIS okolju smo neprestano prilagajali novim ugotovitvam, periodično pa smo nadzorovali tudi kakovostno stanje podzemne vode, ki smo ga povezali z rezultati izotopskih preiskav. Analiza kakovostnega stanja podzemne vode je poleg pomembnejših problemov v zvezi s kakovostjo podzemne vode pokazala tudi, kje v vodovarstvenem prostoru ni informacij. Tako so v jesenskem in zimskem obdobju že potekala vrtalna in spremljajoča raziskovalna dela na novi opazovalni vrtini za Bežigradom, z »direct-push« tehnologijo, ki jo uporabljajo nemški partnerji in je v slovenskem prostoru ni, pa smo v juniju in oktobru v okolici vodarne Brest izvedli 23 opazovalnih mest, ki služijo ugotavljanju izvora onesnaženja. Rezultati zaenkrat potrjujejo star izvor onesnaženja.

Med pomembnejšimi projektnimi aktivnostmi velja omeniti tudi nadaljevanje del na nadgradnji hidravličnega modela podzemne vode. Z namenom dolgoročnih projekcij tveganj in vplivov na podzemno vodo smo proučili dolgoročno vizijo lokalne skupnosti in države, ki predpostavlja vplivne posege v prostor. Trenutno poteka pregled drugih vhodnih podatkov, vzpostavljajo se aplikacije znotraj informacijskega odločevalskega orodja (DSS), ki bo najpomembnejši rezultat projekta, za potrebe sofinancerja, Mestne občine Ljubljana, pa razvijamo podporno aplikacijo za sanacijo divjih odlagališč v Ljubljani.

Oktobra smo izvedli prvo izmed šestih delavnic projekta INCOME (z naslovom Register onesnaževalcev – zadetek INCOME v polno ali slepa ulica?), ki so namenjene informiranju javnosti o rezultatih projekta in pridobivanju odziva splošne in strokovne javnosti nanje. Projektna skupina INCOME je bila v začetku marca povabljena na t.i. »1. Sejem izkušenj o vodah«, aktivni pa smo bili tudi na medijskem področju. Konec marca je bila namreč izdana prva zloženka projekta INCOME, ki cilje projekta predstavlja na inovativen in poljuden način, junija smo v glasilu Javnega Holdinga Ljubljana URBAN predstavili interno projektno skupino INCOME JP Vodovod-Kanalizacija, v septembru pa članek o registru onesnaževalcev. Uredništvo priloge Znanost  (priloga časnika Delo) je v mesecu juliju objavilo prispevek o prepletanju interesov rabe vodovarstvenega prostora, v oktobrski številki glasila Ljubljana pa smo objavili prispevek o projektu z naslovom »Jasni ukrepi za dolgoročno izboljšanje stanja vodnih virov«, ki je bil uvrščen v rubriko »Varstvo okolja«. V novembru smo delo v preteklem letu in načrte projektne skupine predstavili v radijski oddaji »Ogledalo mesta« na Radiu Europa05.

Aktivnosti projekta INCOME v celoti sledijo zastavljenim ciljem in ocenjujemo, da bodo naloge uspešno realizirane tudi v prihodnjem obdobju. Podrobnejše informacije o aktivnostih projekta INCOME v 2010 najdete v priponki in tudi na naslovu www.life-income.si, za morebitna vprašanja pa smo vam na razpolago na e-naslovu voka@vo-ka.si.

INCOME projekti v letu 2010

Arhiv novic