INCOME LIFE

Delavnica Register onesnaževalcev, izjava za javnost

V četrtek, 14. 10. 2010, je v prostorih JP VODOVOD-KANALIZACIJA d. o. o. potekala delavnica Register onesnaževalcev – zadetek INCOME v polno ali slepa ulica?. Delavnico je organiziralo JP VO-KA, vodilni partner projekta INCOME, katerega cilj je dolgoročna zaščita vodnih virov v Ljubljani in je financiran iz evropskega finančnega mehanizma LIFE +. Namen delavnice, ki jo je vodila dr. Brigita Jamnik skupaj s člani skupine INCOME, je bil stroki in tudi splošni javnosti predstaviti prve izsledke projekta INCOME, zbrane v obliki registra aktualnih in potencialnih virov onesnaževanja. Nosilec vzpostavitve registra je Geografski Inštitut Antona Melika ZRC SAZU.

Delavnice so se udeležili predstavniki različnih državnih institucij, lokalnih skupnosti, komunalnih podjetij in stroke, ki so poskusili razdelati prednosti in pomanjkljivosti Registra onesnaževalcev. Skozi projektno delo in razpravo so potrdili ugotovitev projektnih partnerjev, da v Sloveniji ne poznamo mehanizma, ki bi omogočal takojšnjo sledljivost nevarnih kemikalij od uvoznika oziroma proizvajalca do uporabnika, če bi to bilo treba. Podatkov o aktualnem obsegu nevarnih snovi, ki se uporabljajo v proizvodnih procesih oziroma jih najdemo v skladiščih, namreč ne poznamo. Nedavne okoljske nesreče v Sloveniji in na Madžarskem pa opozarjajo, da je to področje treba urediti čim prej, pri čemer se postavlja vprašanje, kdo je odgovoren za njegovo ureditev in katere so poti do manjkajočih podatkov. Udeleženci delavnice so obenem bili enotnega mnenja, da register potrebuje skrbnika, ki bo odgovoren za ažurnost podatkov, njihovo javno dostopnost in združljivost različnih baz. Težava, ki so jo zaznali sodelujoči na delavnici, je tudi v tem, da uporabo nekaterih ključnih obstoječih podatkov prepovedujejo zakonodajni predpisi, hkrati pa v Sloveniji obstaja množica okoljskih podatkov, ki so zbrani za različne namene in na neenoten način, kar otežuje njihovo dostopnost in uporabo. Srečanje so zaključili s predlogom, da projektna skupina INCOME s podporo udeležencev delavnice na pristojne institucije naslovi deklaracijo s pozivom k centralizaciji metapodatkovnih baz in vzpostavitvi metodologije, ki bo v vsakem trenutku omogočala sledljivost nevarnih snovi na celotnem slovenskem ozemlju.

Delavnica Register onesnaževalcev – zadetek INCOME v polno ali slepa ulica? je poleg omenjenih ugotovitev sprožila razpravo o še nekaterih ključnih vprašanjih. Udeleženci delavnice so tako tudi ugotavljali, na katerih področjih dela je register uporaben, na katerih področjih bi ga bilo še mogoče uporabiti in kakšna je dodana vrednost registra v primerjavi z obstoječimi bazami podatkov. Prav tako se je vzpostavila razprava o tem, kdo ima največji interes po tvorbi takih registrov ter kakšne so vloge lokalnih skupnosti, državnih institucij in stroke pri tvorbi tovrstnih baz podatkov.

Izjava za javnost

Arhiv novic