INCOME LIFE

Pokrajina

Površje Ljubljanskega polja
Vodonosnik Ljubljanskega polja sestavljajo plasti peska, proda, konglomerata in lokalno plasti gline
Peščeno-prodni zasip
Obrežni vodonosnik reke Save
Podzemna voda Ljubljanskega polja se lokalno nahaja nekaj metrov pod površino
Vzhodni del Ljubljanskega polja, kjer močvirnata vegetacija nakazuje podzemno vodo tik pod površino
Konglomerat v gradbeni jami vzhodne avtoceste
Tanka plast prsti in aluvijalni sediment na spodnji savski terasi
Razgibano površje Ljubljanskega polja
Vodovodni sistem Ljubljane deluje od leta 1890
Upravna stavba vodarne Kleče
Vodohran Rožnik
Severni del vodarne Kleče iz zraka