INCOME LIFE

JP Vodovod in kanalizacija

JP VODOVOD-KANALIZACIJA
Vodovodna cesta 90, Ljubljana 
www.vo-ka.si


Podjetje JP Vodovod-Kanalizacija je eno od sedmih podjetij pod okriljem Javnega holdinga Ljubljana. To je regijsko podjetje, ki neprenehoma deluje vse od leta 1890. V podjetju je zaposlenih več kot 400 ljudi, ki opravljajo vsakodnevne tehnične in strokovne naloge na komunalnih sistemih, ki jih podjetje upravlja- sistemih oskrbe s pitno vodo in kanalizacijskih sistemih.
Osnovne dejavnosti podjetja so:

  •  javna oskrba s pitno vodo,
  • zbiranje kanalizacijskih odplak in njihovo odvajanje ter čiščenje,
  • zbiranje in odvajanje padavinskih voda,
  • upravljanje vodovodnih in kanalizacijskih omrežij in pripadajočih objektov, čistilnih naprav in naprav za pripravo vode.

Podjetje letno proda 25 milijonov m3 pitne vode in odvede ter očisti približno enako količino kanalizacijskih odplak. Tehnično-investicijski sektor, ki je s svojimi visoko usposobljenimi strokovnjaki neposredno vpleten v ta projekt, je zadolžen za:

  • okoljevarstveni in trajnostni razvoj sistemov oskrbe s pitno vodo ter kanalizacijskih sistemov, prilagojeni načrt razvoja mesta Ljubljana in okolice,
  • sistematično obnavljanje sistemov oskrbe s pitno vodo in kanalizacijskih sistemov z namenom doseganja najvišjih standardov na tem področju, vzpostavitev dolgoročnega načrtovanja oskrbe s pitno vodo ter trajnostno rabo vodnih virov.


JP VODOVOD-KANALIZACIJA je kot tradicionalno družbeno odgovorno podjetje močno vpeto v okolje, kjer izvaja svoje dejavnosti. Svojo odgovorno okoljsko vlogo izraža tudi s prevzemanjem odgovornosti nosilnega partnerja projekta INCOME.

Slike:

Logotip podjetja Vodovod-Kanalizacija
Logotip podjetja Vodovod-Kanalizacija